Duurzaam en Verantwoord Investeren (DVI): beheer beleggingsverzekeringen via Portfolio21

Wat is Portfolio21?

Portfolio 21 is het duurzaam project van Belfius Insurance in samenwerking met Candriam en Vigeo. Portfolio 21 is een label die wordt uitgereikt aan beleggingsprocessen die garanderen dat de waarden en principes van duurzame ontwikkeling worden gerespecteerd bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille. 
Het proces van Portfolio21 is alleen van toepassing op investeringen via Belfius Insurance in directe aandeel- en obligatielijnen. Beleggingsfondsen vallen niet binnen deze scope.

Proces

De afdeling “Investments” van Belfius Insurance, in samenwerking met Candriam Asset Management (voor het gedeelte middle office en back office), beheert de beleggingsportefeuille van Belfius Insurance.

Candriam gaat na of elke nieuwe belegging vooraf werd gescreend door Vigeo volgens de criteria van Portfolio21 (respect voor de mensenrechten op de werkplaats en naleving van de milieunormen). Als de nieuwe belegging geen status heeft, neemt Candriam contact op met Vigeo, dat dan de status van de actiefwaarde meedeelt op grond van de gegevens, verslagen en historiek in zijn gegevensbanken.

Vigeo staat dus voortdurend in contact met een vijftiental ondernemingen met het oog op een dialoog en om het gedrag van die ondernemingen te doen veranderen. De status van die ondernemingen varieert dus afhankelijk van de geleverde inspanningen. 

Die specifieke gevallen worden besproken in het Technisch Comité, een onafhankelijk comité, dat rekening houdt met de studies en met de contacten die door Vigeo met de onderneming werden gelegd om te beslissen over de toe te kennen status.

Indien het Technisch Comité beslist dat een onderneming niet de nodige inspanningen heeft gedaan om aan de criteria van Portfolio21 te voldoen, dan moet Belfius Insurance binnen drie maanden de aandelen in die onderneming van de hand doen.

Een externe auditor gaat elk jaar na of de portefeuille van Belfius Insurance wel degelijk voldoet aan de voorwaarden van Portfolio21 en levert jaarlijks een certificaat af.

Criteria van Portfolio21

De criteria van Portfolio21 berusten op de volgende twee principes:

a) Mensenrechten op de werkplaats

Wij sluiten rechtstreeks de ondernemingen en landen uit die de conventies van de ILO  (International Labour Organisation) niet hebben ondertekend. Meer bepaald spitsen wij onze aandacht toe op de volgende acht conventies:

  • Convention 29: Forced Labour Convention 1930
  • Convention 87: Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention 1948
  • Convention 98: Right to Organize and Collective Bargaining convention 1949
  • Convention 100: Equal Remuneration Convention 1951
  • Convention 105: Abolition of Forced Labour Convention 1957
  • Convention 111: Discrimination ( Employment and Occupation ) Convention 1958
  • Convention 138: Minimum Age Convention 1973
  • Convention 182: Worst Forms of Child Labour Convention, 1999
De beleggingen (in aandelen en obligaties) van Belfius Insurance respecteren dus de vrijheid van vereniging, de gelijke behandeling (bij de aanwerving, op het werk en in de lonen), verbod op dwangarbeid en kinderarbeid, discriminatie op het werk

b) Milieu & klimaat :  Het Noors pensioenfonds

Het Noors pensioenfonds  is het grootste soeverein fonds ter wereld.  Het fonds volgt strikte regels inzake ethiek, onder meer inzake milieunormen*.

Als het pensioenfonds uit die beleggingen een onderneming weert wegens een grote milieu-impact, weert Belfius Insurance  op dezelfde manier zijn beleggingen in diezelfde onderneming.

De uitsluitingscriteria hebben betrekking op het verlies aan soorten en ruimte (biodiversiteit), klimaatverandering, grote concentraties van giftige stoffen en radioactieve stoffen, vervuiling van water en bodem. De ernst van de schade en het oorzakelijk verband met de activiteit van de onderneming moeten geval per geval worden beoordeeld.

* Guidelines for observation and exclusion from the Government Pension Fund Global

Belfius op social media

Bekijk info specifiek voor u als: